Tietosuojaseloste

Taksiparoni-sovelluksen rekisteriseloste

Tietosuojaseloste

Tämä tietosuojaseloste on myös henkilötietolain mukainen rekisteriseloste.

Rekisterinpitäjän nimi ja osoite

Taxi Eagle Pro Oy
Hylkeentie 32
48310 Kotka
www.taksiparoni.fi

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Antti Jyrkilä
+3585 2281 811
Osoite: sama kuin yllä

Rekisterin nimi

Taksiparoni -sovelluksen asiakasrekisteri.

Tietojen käyttö

Rekisteritietojen käyttötarkoitus on Palveluntarjoajan (Taxi Eagle Pro Oy) ja Palvelun käyttäjän (Asiakas) välinen asiakassuhteen ylläpito sekä yrityksen liiketoiminnan suunnittelu ja kehittäminen eri tutkimusmenetelmin. Tietoja käytetään asiakastiedottamiseen sekä mahdollisesti suoramarkkinointiin mikäli lainsäädäntö sen mahdollistaa tai Asiakas on antanut siihen suostumuksensa.

Tietojen lähde

Rekisterin tiedot saadaan Asiakkaalta itseltään, joko suoraan tai evästeiden avustuksella, seuraavissa tilanteissa:

  • Heidän varatessaan matkan palvelusta ja täten rekisteröityessään Asiakkaiksi, heidän muutoin käyttäessään Palvelua.

Tietojen oikeellisuus, ajantasaisuus ja täydellisyys

Palveluntarjoaja ei tarkista tietojen oikeellisuutta. Asiakkaalla on oikeus tarkistaa rekisteriin hänestä tallennetut henkilötiedot henkilötietolain 26 §:n mukaisesti.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavat tarvittavat tiedot:

  • asiakastiedot
  • nimi
  • sähköpostiosoite
  • matkapuhelinnumero
  • mahdolliset Asiakkaan itsensä antamat muut lisätiedot
  • käyttötiedot:
    • asiakkaan varaamat matkat

Tietojen luovuttaminen ulkopuoliselle

Palveluntarjoaja ei lähtökohtaisesti luovuta tietoja ulkopuoliselle taholle. Tiedot kuitenkin luovutetaan tarvittaessa niille liikenteenharjoittajille, joiden palveluja Asiakas on varannut. Tietoja voidaan myös luovuttaa tutkimus- tai markkinointitarkoituksiin mikäli Asiakas on antanut siihen etukäteisen suostumuksensa. Tietoja luovutetaan myös poliisille esimerkiksi rikostutkintaa varten silloin ja siinä määrin kuin kulloinkin voimassa oleva laki edellyttää. Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Tietojen poistaminen rekisteristä

Asiakas- ja Käyttötiedot poistetaan rekisteristä asiakassuhteen päättymisen johdosta. Asiakassuhde voi päättyä asiakkaan tai Palveluntarjoajan irtisanoessa tai purkaessa asiakassopimuksen käyttöehtojen mukaisesti tai kulloinkin voimassa olevan lain mukaisesti. Lopullisesti tiedot poistuvat rekisteristä Palveluntarjoajan kulloinkin voimassa olevan käytänteen mukaisin väliajoin tehtävissä tietokantapuhdistuksissa. Edellä sanotusta huolimatta todetaan selvyyden vuoksi se, että ostotapahtumiin liittyviä tietoja voidaan tämänkin jälkeen säilyttää siinä määrin ja sen ajan kuin Palveluntarjoaja välttämättä katsoo näitä tietoja tarvitsevansa kirjanpito- ja muiden lakisääteisten velvoitteidensa täyttämisessä. Samoin selvyyden vuoksi todetaan, että Palveluntarjoajan itse päättäessä asiakassuhteen Palveluntarjoaja voi Palvelun turvallisuuden takaamiseksi säilyttää Asiakas- ja Käyttötietoja enintään 5 vuotta asiakassuhteen päättämisestä.

Evästeet (cookies)

Palvelun käytön seuraamiseksi ja mahdollistamiseksi Asiakkaan tietokoneen selaimelle saatetaan ajoittain asentaa ns. evästeitä (“cookies”). Evästeillä kerätään tässä selosteessa määriteltyjä tietoja tässä selosteessa mainittuihin tarkoituksiin. Tämän lisäksi evästeitä hyödynnetään Palvelun kävijä- ja latausmäärien seurannassa sekä Palvelun käyttäjien selaintyyppien määrityksessä Palveluntarjoajan ja/tai sen yhteistyökumppaneiden toimesta. Tässä tarkoituksessa evästeillä ei kerätä ja tallenneta henkilötietoja tai muita sellaisia tietoja, jotka voisi yhdistää yksittäiseen Asiakkaaseen.

Rekisterin suojaus (tietoturva)

Kaikilla rekisteriä käsittelevillä henkilöillä on rekisterinpitäjän myöntämä henkilökohtainen käyttöoikeus (käyttäjätunnus, salasana ja käyttöoikeustaso). Asiakkaan henkilötietoihin on pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tätä tietoa työtehtäviensä täyttämisestä. Tällaisia henkilöitä ovat Palveluntarjoajan asiakaspalveluhenkilökunta sekä Palvelun tekniset ylläpitäjät.